Shufuchan

อัพเดทเรื่องน่าสนใจ

[ภาษาญี่ปุ่นนอกตำราน่ารู้] อยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องก็ต้องเรียนรู้การใช้ 相槌 (aizuchi) ให้เป็น

1 2 3 6