Shufuchan

ภาษาญี่ปุ่นกับชุฟุจัง 日本語と主婦ちゃん

[ภาษาญี่ปุ่นนอกตำราน่ารู้] อยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องก็ต้องเรียนรู้การใช้ 相槌 (aizuchi) ให้เป็น