Shufuchan

คลอดลูก-เลี้ยงลูก

【10วิธีเลี้ยงลูกตามหลักสุภาษิตญี่ปุ่น】 三つ子の魂百まで :จิตวิญญาณของเด็กวัย 3 ขวบจะอยู่ตราบจน 100 ปี

ธรรมเนียมการฉลองของญี่ปุ่น : ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์(誕生から成人までのお祝い事)