Shufuchan

ใบตม.ญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติรูปแบบใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษา 2016

ประกาศๆ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และ ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นทุกคนโปรดทราบ

     ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (入国管理局  นิวโคะกุคังริคิโยะกุ: Immigration Bureau of Japan) หรือตม.ประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มใบตม.ขาเข้าออกของชาวต่างชาติใหม่โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ ที่อยู่ในประเทศตนและหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะเหลือเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูลของชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่น

    การปรับเปลี่ยนฟอร์มและการกรอกรูปแบบใหม่จะมีในส่วนของใบตม.ขาเข้า (外国人入国記録 ไกโคะกุจินนิวโคะกุคิโระกุ : Arrival Card) สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น และในส่วนของใบตม.ขาเข้าออกแบบ Re-entry (再入国出入国記録 ไซนิวโคะกุชุจซึนิวโคะกุ : ED Card) สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือผู้ทำงานในญี่ปุ่นที่จะเดินทางออกนอกญี่ปุ่นในระยะสั้นและกลับเข้ามาในญี่ปุ่นอีก

รูปแบบฟอร์มใหม่ ใบตม.ขาเข้า (外国人入国記録 ไกโคะกุจินนิวโคะกุคิโระกุ : Arrival Card) สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น
รูปแบบฟอร์มใหม่ ใบตม.ขาเข้า (外国人入国記録 ไกโคะกุจินนิวโคะกุคิโระกุ : Arrival Card) สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น

ใบตม.ขาเข้า (外国人入国記録 ไกโคะกุจินนิวโคะกุคิโระกุ : Arrival Card) สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น

ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมในช่องสี่เหลี่ยมกรอบสีแดง คือ ช่องกรอกข้อมูลถูกย้ายมารวมอยู่เดียวกันอยู่แผ่นหน้าแผ่นเดียว จากเดิมที่อยู่แผ่นหลัง

ส่วนด้านบนจะเป็นการตอบคำถาม 3 ข้อโดยให้ทำเครื่องหมายถูก เลือก Yes / No 

คำถามข้อที่ 1 เคยมีประวัติถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่น หรือ ประวัติถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

คำถามข้อที่ 2 เคยต้องโทษอาชญากรรมหรือไม่ (ไม่จำกัดเฉพาะแค่โทษในประเทศญี่ปุ่น)

คำถามข้อที่ 3 มีสารเสพติด อาวุธปืน มีดดาบ หรือดินปืนในครอบครองหรือไม่

ส่วนด้านล่าง กรอกลายเซ็นต์ของเรา ลายเซ็นเดียวกับพาสปอร์ตเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

コピー ~ 1931271_508147636053232_1582878602102272650_n
ใบตม.ขาเข้าออกสำหรับ Re-entry (再入国出入国記録 ไซนิวโคะกุชุจซึนิวโคะกุ : ED Card) สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น

ใบตม.ขาเข้าออกสำหรับ Re-entry (再入国出入国記録 ไซนิวโคะกุชุจซึนิวโคะกุ : ED Card) สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือผู้ทำงานในญี่ปุ่นที่จะเดินทางออกนอกญี่ปุ่นในระยะสั้นและกลับเข้ามาในญี่ปุ่นอีก

ส่วนที่ ① DEPARTURE สำหรับขาออกประเทศญี่ปุ่น 

สังเกตช่องสี่เหลี่ยมกรอบสีแดงเล็กด้านบน ให้ทำเครื่องหมายถูกช่องใดช่องหนึ่งเลือกระยะเวลาที่ออกนอกประเทศ ได้แก่ ไม่เกิน 1 ปี/เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี/เกิน 2 ปี 

และช่องสี่เหลี่ยมกรอบสีแดงด้านล่าง ให้เครื่องหมายถูกในช่องใดช่องหนึ่ง เลือกในช่องด้านบนสำหรับผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นชั่วคราวและจะกลับเข้ามาอีกครั้ง หรือเลือกช่องด้านล่างสำหรับผู้ที่จะไม่มีแผนกลับเข้ามาในประเทศภายในระยะเวลาที่ได้รับ 「อนุญาตให้ re-entry ได้」 

ส่วนที่ ② ARRIVAL สำหรับขากลับเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง

กรอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ชื่อไฟล์ท และตอบคำถาม 3 ข้อโดยทำเครื่องหมายถูกในช่อง Yes/No และกรอกลายเซ็นในช่องด้านล่าง

นอกจากนี้ ทางตม.ญี่ปุ่นยังมีการยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นอีก (Re-entry) อาทิ นักท่องเที่ยว เป็นต้นอีกด้วย 

แบบนี้ดีจังเลยนะคะ !  สรุปแล้วต่อจากนี้ไปก็จะไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลในใบตม.มากมายทำให้การเข้าออกประเทศญี่ปุ่นสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และสำหรับช่วงแรกๆ ทางตม.ญี่ปุ่นยังอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มเดิมได้อยู่ด้วยค่ะ


เรียบเรียงโดย ชุฟุจัง

ที่มา immi-moj.go.jp และ 

在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts